Thư giãn cùng cá độ bóng đá bằng những bí kíp tuyệt đỉnh

 

       
        Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
        Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực VH, TT và DL. Cơ cấu tổ chức của Sở VH, TT và DL gồm 02 bộ phận: các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ (gọi tắt là Khối Văn phòng Sở) và 08 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VH, TT và DL.
       1. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy Khối Văn phòng Sở: gồm 05 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ
        – Văn phòng.
        – Thanh Tra
        – Phòng Quản lý Văn hóa – Du lịch.
        – Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.
        – Phòng Quản lý thể dục thể thao.
       2. Về cơ cấu tổ chức Khối Sự nghiệp thuộc Sở: gồm 07 đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ
       – Trung tâm Văn hóa tỉnh.
       – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.
       – Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch.
       – Thư viện tỉnh.
       – Bảo tàng Tổng hợp tỉnh;
       – Ban Quản lý Di tích;
       – Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh.
     
      Trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh:
     Số 07, Phan Châu Trinh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 0294.3862426; Fax: 0294.3866835;
     Email: [email protected] hoặc [email protected]

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]