xổ số đồng nai 2 tháng 10

 

Theo Quyết định Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa – Thông tin; Trung tâm thể dục, thể thao; Đài Truyền thanh – Truyền hình, trực thuộc UBND thành phố Thanh Hóa.
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên, trực thuộc UBND thành phố Thanh Hóa; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Thanh Hóa về tổ chức hoạt động; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (trừ Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng) theo quy định. Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng, hình thành thói quen đọc trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở; phối hợp hoạt động trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện cấp tương ứng theo quy định của pháp luật; được đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác.
Xem nội dung Quyết đinh tại đây
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

© Copyright 2023 | Nhà cái tặng tiền . All Rights Reserved | Email:[email protected]